loader image
Özel Evrim Okulları
KVKK Aydınlatma Metni

AMAÇ VE KAPSAM

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EVRİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“EVRİM OKULLARI”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, EVRİM OKULLARI’nın öğrencileri/öğrenci adayları ve veli/veli adaylarıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek amacı başta olmak üzere,

●  Kimlik doğrulaması yapmak ve öğrenci kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek;

●  Kayıt sürecinin başlaması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplaması gereken dokümanlara ilişkin dosyaların düzenlenmesi

●  Hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek;

●  Öğrencilerimize müfredat dâhilinde eğitim ve öğretim hizmeti verebilmek;

●  Öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecini takip edilmek, değerlendirilmek, raporlamak ve bu kapsamda verilmesi gereken hizmetler yerine getirmek;

●  Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması için gerekli işlemleri yapmak ve süreci takip etmek;

●  Veli toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak;

●  Öğretmenlerin hazırlayacağı ders programlarını, ders içeriklerini ve eğitim materyallerini (uygulama, e-kitap, e-ödev ve benzeri uygulama ve materyaller) oluşturmak;

●  Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ile mali durumlarına göre taleplerini değerlendirmek;

●  Eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşmak, video ve fotoğraf kayıtlarını kullanmak;

●  Her türlü gezi, kültürel faaliyet, turnuva ve yarışmalara ilişkin süreçlerin organize etmek ve bu faaliyetlere katılmak isteyen öğrencilere ilişkin izin süreçlerini, talep ve onay ile her türlü izin konularını yürütmek;

●  Uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek;

●  EVRİM OKULLARI tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

●  Sporcu öğrencilerin lisans işlemlerine ilişkin gerekli başvuruları yapmak;

●  Öğrenci yıllıkları için içerik sağlamak;

●  EVRİM OKULLARI’nın bilgisayar sistemlerini, programlarını ve/veya veri tabanını; öğrencilerin, öğretmenlerin ve kurumumuzun, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin temini için doğru ve güvenli şekilde işletmek;

●  Yukarıdaki amaç doğrultusunda EVRİM OKULLARI öğrencilerinin, öğretmenlerinin, velilerin kurumumuzun, EVRİM OKULLARI personelinin kullandığı bilgisayar programlarını, uygulamaları, mobil uygulamaları, web sitesini güncellemek, çalıştırmak ve anılan kişilerin bu programları sorunsuz kullanımını temin etmek;

●  Okul içinde öğrenci sağlığının korunması sağlamak ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütebilmek;

●  Servis hizmetlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde işlemesini ve devamlılığı sağlamak;

●  Ödemelerle ile ilgili planlama yapmak ve ödemeleri takip etmek;

●  E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek;

●  EVRİM OKULLARI’nın taraf olduğu sözleşmelerin gereğini yerine getirmek;

●  İstihbarat, bilgi araştırmaları yapmak, planlama, istatistik, öğrencilere daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve bu faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürebilmek;

●  Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak;

●  Evrim Okulları’nın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temin etmek ve denetlemek;

amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

EVRİM OKULLARI veya EVRİM OKULLARI adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi; Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplayabilecek ve işleyebilecektir. Aşağıdaki yöntemler tahdidi olarak sayılmamıştır.

●  EVRİM OKULLARI’na ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında gerek elektronik ortamda, gerekse fiziki ortamda doldurulan üyelik/başvuru formları;

●  EVRİM OKULLARI internet sitesinde veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, EVRİM OKULLARI ile iletişime geçmek üzere doldurulan iletişim formları;

●  EVRİM OKULLARI ve EVRİM OKULLARI ile organik anlamda ilişkili tüm kuruluşlarla imzalanan muhtelif sözleşmeler ile EVRİM OKULLARI’na gönderilen elektronik postalar, faks ve mektup, sair yazılar;

●  EVRİM OKULLARI adına veri işleyen veya EVRİM OKULLARI’na bu konuda profesyonel destek veren üçüncü kişiler;

●  EVRİM OKULLARI çalışanları, öğrenci ve velilerle iletişim kuran çeşitli kurum içi ve dışı birimler;

●  Kayıt sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, sair yazılı içerik;

●  Gerek okul binası içinde gerekse okul binası dışında yer alan güvenlik kameraları,

●  Ziyaretçi defterleri vasıtasıyla tutulan kayıtlar;

●  EVRİM OKULLARI nezdinde tutulan diğer kayıtlar;

Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanmasıdır

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

EVRİM OKULLARI tarafından toplanan kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun şekilde, hizmetin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde verilebilmesi, mevzuat kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ve EVRİM OKULLARI’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere, servis firmalarına, EVRİM OKULLARI’nın diğer tedarikçilerine, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarına, denetçilerine, EVRİM OKULLARI ile organik bağı bulunan tüm ilişkili kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Yine EVRİM OKULLARI tarafından toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

EVRİM OKULLARI, kişisel verileri sadece; veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle, EVRİM OKULLARI’nın faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, öğrencilere ve velilere sunulan hizmet, fırsat ve olanaklar kapsamında eğitim kalitesinin artırılması amaçlarıyla; çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşabilecektir. Yine EVRİM OKULLARI tarafından toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu yurtdışında bulunan diğer kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta öngörülen belirli süreler veya bu metinde anılan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süreler dâhilinde işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amacının sona ermesi ile verileri saklamak için hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması durumunda, bu veriler EVRİM OKULLARI tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakları saklıdır.

EVRİM OKULLARI’NİN KANUN UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

Aşağıda sayılan hallerde, EVRİM OKULLARI, Kanun’un 5. maddesi uyarınca açık rıza aranmaksızın yukarıda anılan ve Kanun’a uygun olarak toplanmış kişisel verileri işleyebilir:

●  Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

●  Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde;

●  EVRİM OKULLARI ile ilişkili şirket, vakıf ve sair ilişkili kuruluşlar ile bir sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde;

●  EVRİM OKULLARI’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde;

●  Kişisel verilerin, veri sahibince alenileştirilmiş olması durumunda;

●  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda;

●  Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, EVRİM OKULLARI’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda.

●  KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

●  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek;

●  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek;

●  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek ve bilgi talep etmek;

●  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek ve öğrenmek,

●  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini ve yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

●  Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

●  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek;

●  Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda, oluşan zararının giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklara ilişkin taleplerini, kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup, imzalayarak kurumumuz yetkililerine bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla kurumumuzun, Cumhuriyet, Kazım Orbay Cad. No:15, 34380 Şişli/İstanbul bulunan merkez adresine gönderebilirler.

Başvuru ve talepler, veri sahibince bizzat veya noterden hususi vekâletname verilerek, yetkilendirilmiş vekili aracılığıyla iletilebilir. EVRİM OKULLARI, talebin içerik ve niteliğine göre başvuru konusunu en geç 30 (Otuz) gün içinde değerlendirip, sonuca bağlayacaktır.

Saygılarımızla,
EVRİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ