loader image
Özel Evrim Okulları
Yabancı Diller

Okulumuzda öğrenciler haftada;

Ana sınıflarında 14 saat İtalyanca / 5 saat İngilizce

İlkokul sınıflarda 8 saat İtalyanca/ 5 saat İngilizce

Ortaokulda 8 saat İtalyanca / 5 saat İngilizce

olacak şekilde Yabancı Dil eğitimi almaktadırlar. Yabancı dil dersleri ikişer adet olan İngilizce ve İtalyanca laboratuvarlarında yapılmaktadır.

 

İtalyanca

İtalyanca Bölümü’nün ana hedefi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması tarafından öngörülen dil ve iletişim kurma becerilerini geliştirmektir( QCER-Council of Europe 2001). Bununla hedeflenen , gerçek durumlarda karşılıklı iletişim kurabilme, anlama, isteklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini dile getirebilmektir.Dil ve iltişim becerileri üç öğeden oluşurlar:

 • Dilsel beceriler kelime bilgisi, fonoloji, söz dizimi ve dil bilgisi beceri ve bilgilerini kapsar.
 • Sosyodilsel beceriler sosyo kültürel faktörlerde dilin kullanımına dayanmaktadır ve bunun için sosyal geleneklere karşı hassastır.
 • Pragmatik beceriler dil ile ilgili bigileri faydalı bir biçimde gerçek durumlarda kullanma becerisine dayanır.

Dil ve iletişim becerilerinin gelişimi her dil öğrenimi oluşturan dört temel beceriyi içerir.

 • Alıcı durumunda, dinleme ve okuma metinlerini anlama amacıyla geliştirilen beceriler anlamına gelmektedir.
 • Üretici durumunda ise konuşma ve yazma becerilerini geliştirme anlamına gelmektedir.

Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için İtalyanca Bölümü aşağıdaki eğitim metodunu uygulmaktadır.

 • Her didaktik ünitenin başlama noktası bir “metin” olmalıdır. Bu, her türlü anlamlı bir iletişim biçimi olabilir.

Sınıfta işlenecek metin doğal olarak çeşitli parametreler esas alınarak seçilmelidirler (öğrencilerin yaşı, ihtiyaçları ve beklentileri, dilsel, sosyodilsel ve pragmatik zorluk dereceleri).
Metinler sınıf içerisinde anlaşılır ve tartışılır biçimde olmalıdırlar.

 • Motivason, genelleme, analiz ve düşünme, ölçme bir didaktik üniteyi oluşturan evrelerdir.
 • Didaktik üniteler ve didaktik süreçler: her öğretmenin programı , sınıfta işlenecek temel olan didaktik ünitelerin yanında ayrıca bireysel didaktik süreçleri de kapsamalıdır.
 • Eğitim ortamı: sınıf ortamının neşeli , işbirlikçi ve rahat bir hava içerisinde olması öğrencilerin kaygı seviyelerini en düşük düzeye indirilmesi ve böylece dil öğrenimini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin yaşlarını göz önünde bulundurarak genellikle “oyuna dayalı teknikler” kullanılmaktadır.
 • Değerlendirmeler: elde edilen sonuçlar, her ünite için yapılan ara ve son sınavların değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Bu sınavlar dil öğreniminin temelini oluşturan dört beceri esas alınarak hazırlanırlar( dinleme, okuma, konuşma, yazma).

Ana okulu ders programı

Ana okulu ders programında haftada 16 saat İtalyan dili ve kültürü dersleri yapılmaktadır. Kullanılan teknik ve metodlarla çocukların kendi anadillerini öğrendikleri ortam yaratılarak İtalyanca öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin oyun ve kendi fiziksel becerilerini ortaya koymalarınına büyük önem verilmektedir.

Ortaokul ders programı

Orta okul ders programında haftada 8 saat İtalyan dili ve kültürü dersleri yapılmaktadır.
İtalyanca Bölümü’nün hazırlamış olduğu genel programca belirlenen ve öğrencilerin ana ve ilk okul boyunca öğrenmiş oldukları bilgiler göz önünde bulundurularak, dersler iki şekilde yapılmaktadır:

 • Haftada 6 saat İtalyan dilini dilbilgisi, pragmatik ve sosyo kültürel yönleriyle öğrenmeye ayrılmıştır. Özellikle dilin yapısı ve söz dizimi üzerinde düşünme kapasitesine büyük önem verilmektedir. Burada kullanılan metod ise, bir metinden hareket edip öğrencinin dilin kurallarını analiz ederek keşfetmesidir.
 • Haftada 2 saat proje çalışmalarına ayrılmaktadır.Bu derslerin amacı öğrencilerin dilbilgisini ne kadar doğru kullandıkları ve dil becerilerini test etmek değil, öğrencinin italyancayı kullanarak proje üretebilme kapasitesini değerlendirmektir.

Ortaokul öğrencileri her sene Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından yapılan CILS sınavına katılabilmektedir. Bu sınavla, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (QCER) tarafından gençler için hazırlanan B1 seviyesine kadar ulaşabilirler.

 

İngilizce

Anasınıfında İngilizce

Anaokulu ders programında İngilizce dersleri yabancı ve Türk öğretmenler tarafından haftada altı saat yapılmaktadır. Anaokulu İngilizce programının amaçları; İngiliz dili kavramını tanıtmak, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini oluşturmak, sınıf içi etkinliklerde İngilizce kullanmak ve öğrencilerin sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermelerini sağlamaktır.

Anaokulu İngilizce derslerimizde çocuklarımıza dili severek öğretmeyi amaçlayan 10 kitaptan oluşan Minigon serisi kullanılmaktadır. Eğlenceli ve öğrenmeyi motive edici hikâyeler, oyunlar ve şarkılar içeren Minigon serisi, öğrenci odaklı modern eğitim metodolojisi ve dinamik öğrenim teknikleri ile kurgulanmıştır. Çocuklara yönelik kurgulanmasıyla birlikte, disiplinler arası yaklaşım ile hikâyeler üzerinden öğrenim ve çocukların çevre bilincini de geliştirmek amaçlanır. Çeşitli aktivitelerle çocuklar hem eğlenir hem de öğrenmeye teşvik edilir. Böylece birçok hikâye ve şarkılarla çocuklar İngilizce öğrenirken aynı zamanda da keyif alırlar.

İlkokulda İngilizce

İlkokul ders programında İngilizce dersleri yabancı ve Türk öğretmenler tarafından haftada sekiz saat yapılmaktadır. Dersler öğrenci merkezli olup öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, farklı öğretim teknik ve etkinlikleri kullanılmaya özen gösterilmektedir.
Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları için de imkânlar sağlanmaktadır.

Ortaokulda İngilizce

Ortaokul’da Yabancı Dil- İngilizce Eğitimi İngilizce eğitiminde iletişimsel yöntem (communıcatıve approach) uygulanan okulumuzda dersler öğrenci merkezli olup, yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, derslerde farklı öğretim teknik ve etkinlikleri kullanılmaya önem verilmektedir.
Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları için de imkânlar sağlanmaktadır.