loader image
Özel Evrim Okulları
İlkokul

İlkokul evresinde öğrencilerin kendi kişisel ilgi alanlarının ve yeteneklerinin farkına varmaları amaçlanır. Analitik ve yapıcı düşünmeyi öğretmek üzerine kurulu bir eğitim sistemi doğrultusunda farklı disiplinler üzerinde bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu bilgileri matematik, sosyal ve sanat alanlarındaki projelerle uygulamaya geçirmeleri hedeflenir. Eğitim felsefimizin temelinde öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, sosyal sorumluluk konusunda onları bilinçlendirmek, onlara sanat ve kültür hassasiyeti aşılamak yer alır.

Sınıflarımızda yapılandırıcı eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu modelde bireyler bilgiyi aynen almaz, kendi bilgilerini yeniden oluştururlar. Ezbercilikten uzak, kendilerinde var olan bilgiyi, yine kendi öznel durumlarına uyarlayarak öğrenirler.

Eğitimde öğrenci görüşüne önem verilir. Ses temelli okuma – yazma sistemi; eğitim teknolojilerini de kullanarak sınıflarımızda uygulanmaktadır. Bu anlamda “Yeni Eğitim-Öğretim” modellerini yakından takip ediyoruz.

Açık uçlu sorularla öğrencilerin düşünmelerini, sorgulama, becerilerini geliştiriyoruz.

Eğitim sistemimiz grup çalışma yöntem ve tekniklerine önem veren, böylece yardımlaşma, sorumluluk bilincini geliştirme, arkadaşlık duygusunu pekiştirmede öğrenciyi öne çıkarmaktadır.

Sorgulayan öz güvenlerini geliştiren etkinliklerle kendine güvenen, çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“Doğru ve yanlış” zaman , mekan ve toplumdan topluma göre değişmektedir. Demokrasinin toplumların geçerli yaşam biçimi olmasıyla artık tek görüşlü, tek boyutlu ve tek düşünceli insan tipi asla kabul görmemektedir. Olayları, olguları, dünyayı ve yaşamı, çok yönlü, çok boyutlu ve çok renkli görebilen öğrenciler yetiştirmek arzulamaktayız.

Zeka, yaşam boyu karşılaşılan farklı durumlarda problemleri çözme ve yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesidir. Zeka , değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunana yetenekler ve beceriler bütünüdür.(Prof. Howard GARDNER)

Çoklu zekayı baz alarak, görsel okuma, görsel sunu, drama, etkinliklerle etkin öğrenmeye katılma okul yaşamımızın parçalarından bazılarıdır.

Sınıflarımızda eğitim-öğretim, tüme varım, çözümleme(analiz) ve birleştirme (sentez ve yapılandırma) işini öğrencinin etkin olarak yapmasıyla olmaktadır. Bir parçadan bütüne doğru giderek, parçalardan bütünü kurmaktadır. Etkin biçimde öğrenmeye katılıp, bir dizi etkinlikler içinden geçerek bilgiyi bulup, parçaları birbirine çatarak zihni, eli- kolu, gözü-kulağı ile algılayıp kurguladıktan sonra yeniden yapılandırarak hafızasına atmaktadır. Akıl yürüterek ve yeni yapılar kurarak öğrenmenin hazzını yaşamaktadır.

Türkçe dersinde; yapılandırıcı yaklaşım çerçevesinde, çoklu zeka anlayışı, öğrenci merkezli öğrenme, etkinliklerle etkin öğrenme uygulamalarından yararlanılmaktadır. Türkçe’ yi doğru- güzel ve etkili kullanan, eleştirel düşünen, yaratıcı düşünen, iletişim kurabilen, problem çözebilen, araştırma yapabilen, karar verebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, girişimci, dersler arasına ilişkilendirme yapabilen, kişisel ve sosyal değerlere önem veren öğrenciler yetiştirme amacı taşımaktayız.

Sayıları tanıyan, basamak kavramını bilen, dört işlemi problem çözmede kullanabilen, doğal sayılar ve kesirler arasındaki ilişkiyi bilen, standart olmayan ve standart ölçülerle ölçme yapabilen, uzamsal ilişkilerle ilgili beceriler geliştiren, geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini bilen , geometrik araçları kullanabilen, simetri ve örüntü kavramlarını bilen, veri toplayıp kullanabilen, tabloları- şemaları- resim, şekil, sütun ve çizgi grafiklerini okuyup yorumlayabilen, matematik bilgilerini hayatında kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek için çalışmaktayız.

Hayat Bilgisi dersinde ; öğrenme sürecinde aktif olan, ezbercilikten uzak , eğlenceli ,hayatın içinden verilen kesitlerle kullanılabilir bilgi ve beceriler kazanan, bütüncül ve bireyin her yönü ile geliştirilmesi ilkeleri esas alınarak, mutlu ve öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştiriyoruz.

4.sınıf programının uygulanışında yapılandırıcı yaklaşım çoklu zeka,bireysel farklılıklara dayalı eğitim,öğrenci merkezli öğretim anlayışı göz önünde tutul-maktadır.Amaç öğrencinin ezberleyerek değil araştırarak sorgulayarak bilgiye ulaşmak,yeni bilgiler ve sorun çözme becerisini kazandırmaktır.

İnsan hakları ulusal egemenlik demokrasi,laiklik,cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamı- nı demokratik kurallara göre düzenlenmesini sağlayarak okulumuzun ve biz öğretmenlerin en büyük hedefleridir.

Matematik

İçinde yaşadığı topluma ekonomik, sosyal ve kültürel, bilimsel bakımdan uyum sağlayabilen ve kendisine de yararlı olabilen bir fert olarak yetiştirilmesi için gerekli olan bir takım hedefler vardır. Bunlar:

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme
 • Varlıklar arasındaki ilişkileri kavrayabilme,
 • Zihninden hesaplamalar yapabilme,
 • Dört işlem yapabilme,
 • Problem çözebilme ve kurabilme,
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme,
 • Çevresindeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
 • Çalışmalarda, düzenli dikkatli, sabırlı olabilme,
 • Araştırmacı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme,
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme gibi hedeflere ulaşmasında yardımcı olmak.

Türkçe

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, hayat boyu öğrenmelerini sürdürmek ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecine gereken önem verilmektedir.Bu gelişim sürecinde öğrencilerin :

 • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma ,
 • Düşünme ,anlama,ilişki kurma,eleştirme,tahmin etme, sorgulama,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • İletişim kurma, arkadaşları ile işbirliği yapma, tartışma, sorun çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi becerilerini geliştirmede yardımcı olma.

İngilizce

İlkokul programına göre İngilizce dersleri haftada 5 saat olarak yapılmaktadır. Dersler proje bazlı olup farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak yabancı dilin dört becerisini geliştirici etkinliklerle desteklenmektedir. İlkokul 1. Sınıftan itibaren öğrencilerin yabancı dili sevmesi, kendini ifade edebilmesi ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirici online okuma platformu ve Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi(CEFR) programına uygun kitaplar kullanılmaktadır

Müzik

Müzik eğitiminde, öğrencilerin temel müzik teorisi, solfej (nota okuma), müzik tarihi, müzik türleri, enstrümanlar ve besteciler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Konservatuar ve güzel sanatlar liselerinde eğitim almak için öğrenciler yönlendirilmektedir. Aynı zamanda melodika eğitimi verilmekte olup, başka türde enstrüman çalan öğrenciler de derslerde desteklenmektedir. Seçkin çocuk şarkıları ve koro eserlerinden oluşan repertuarla da koro çalışmaları yapılmaktadır. İlkokul 2. Sınıftan itibaren okulumuzda haftanın belirli günleri bire bir piyano dersleri yapılmaktadır. Kursa katılan öğrenciler okul içindeki etkinliklere ve uluslararası festivallere katılmaktadır.

Satranç

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bireylerin analitik ve stratejik düşünmesini sağlayarak yapılabilecek olası hamleler üzerinden en iyi hamleye ulaşmaya çalışarak görsel-uzamsal zekanın ilerlemesini olumlu anlamda etkilemektedir. Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini akılda canlandırarak ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkanı bulur. Dolayısıyla bireyler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler.

Ana sınıfı 4 yaş grubu ile başlayan satranç dersi ana sınıflarında ve 1.2.3.4. sınıflarında uygulamalı branş kategorisinde eğitimde yer almaktadır. 4 yaş grubunda zihinde birebir canlı olarak filin çapraz koşabileceğini ya da yine bir atın L şeklinde gidebileceğini akılda canlandırmaya çalışırken gerçek hayattan satranç tahtasına evrimle adım atarak ilerleyen yıllar ile birlikte at ve fil için oyun ortası ya da oyun sonunda taş değişimlerinde hangisini tercih edeceğini birey olarak kendisi
karar verebilir. Aynı zamanda 5.,6. ve 7. sınıflarda seçmeli ders olarak yapılmaktadır. Satranç oynayan ve satranca ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için seçmeli etkinlik olarak tercih edilebilir. Satranç öğretmenimizin ilkokul öğrencilerimiz arasından seçtiği katılımcı bireylerle Okul Satranç Takımı oluşturulmaktadır. İlgili takım yıl içerisinde düzenlenen okullar arası turnuvalara katılım sağlamaktadır.

Drama

Yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı drama dersi, duyarlı ve deneyimli öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle bir grubun üyesi olan öğrencilerimiz farklı bakış açılarını paylaşarak düşüncelerini aktarma cesaretini deneyimler. Yaratıcı drama dersi sahneleme kaygısı olmaksızın; grup içinde öğrencinin kendini tanıması, gerçekleştirmesi ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirmesine olanak sağlar. Yaratıcı drama dersi ile öğrencinin oluşturduğu kurgusal dünyadan yola çıkarak yaşamı anlamlandırma, bilinçlenme ve kültürlenme sürecinde yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik bakış açısı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı bir eğitim benimsenmektedir. Öğrenci yeni bilgiyi önceki bilgi, beceri ve yaşantılarının süzgecinden geçirerek yeniden yorumlar ve zihninde canlandırır.

Hayat Bilgisi dersi ile öğrenciler kendi girişimleri ve öğretmenlerinin yardımı ile temel beceriler kazanır.

Hayat Bilgisi dersi ile öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle, doğa ile barışık, kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, çağın gerektirdiği donanıma sahip mutlu bir birey olarak yetişir.