loader image
Özel Evrim Okulları
Ortaokul

Ortaokul öğrencilerimiz ilkokulda edindikleri bilgi ve deneyimleri pekiştirerek müfredat doğrultusunda tüm branş derslerinde yeni kazanımlar edinir, hem akademik hem de sosyal alanda gelişimlerine devam ederler. Öncelikle yoğun matematik, fen bilimleri, Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri görür ve gelişim seviyeleri göz önünde bulundurularak ilerideki okul seçimi konusunda uzmanlarımız tarafından yönlendirilirler.

Yabancı dil eğitiminde, ana dilini konuşan öğretmenler tarafından yurtdışında eğitime yönelik bir programla hazırlanırlar. Dilerlerse eğitimcilerimiz liderliğinde altıncı sınıftan itibaren yurtdışında dil eğitimi gezilerine katılabilirler. Geniş bir okul kütüphanesinden yararlanan öğrenciler hem kaynaklara ulaşma hem de sessiz bir ortamda çalışma olanağına da sahiptirler.

Matematik

Matematik, mantıksal düşünme ve problem çözme kabiliyetini geliştiren bir derstir. Özel Evrim Ortaokulunda uygulanan matematik dersi programında amacımız; matematiği güç, karmaşık, soyut algılanış düşüncesinden kurtararak sevdirmek, öğrencilere doğru bakış açısı kazandırmaktır. Matematiğin hayatın içinde karşılaştığımız çoğu problemi çözerken bize yardımcı olduğunu fark ettirme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirme amacından yola çıkarak ele aldığımız konular çeşitli yöntemlerle işlenir. Dersler Milli Eğitim müfredatına uygun bilgisayar destekli işlenmekte ve  öğrencilerin derse aktif katılımı olmasına önem verilmektedir. Sınıf seviyeleri arasında geçişin uyumu sağlanarak akademik başarının artması için çalışılmakta ve diğer zümrelerle iş birliği içinde bilgi alışverişi gerçekleştirilmektedir. Çocukların kavramsal ve zihinsel gelişimlerini arttırmanın yanında hayata pozitif bakmaları ve çözüm odaklı olmaları için çaba gösterilmektedir. Öğrencilerin yazılı değerlendirilmesinin yanında; ders içi performansları, ödevleri ve projeleri düzenli ve özenli yapıp yapmadıkları dikkate alınır. Motivasyon ile başarma duygusu kazandırmaya çalışılır.

Türkçe

‘’Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.’’

İnsan yaşamının temel unsurlarından biri olan dil ve buna bağlı olarak dil gelişimi, düşünsel dünyanın sınırlarının da belirleyicisidir. Evrim Ortaokulu Türkçe bölümü dil becerilerinin geliştirilmesi için metin odaklı bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Okuma, konuşma, yazma, dinleme ve dil bilgisi konuları metin içerisinde bütüncül olarak ele alınmaktadır. Kültürümüzü ve diğer kültürleri tanıyabilip farklılıkları kabullenen dünya vatandaşı olabilecek bireyler yetiştirmek için derslerimizde farklı kültürlerin edebiyatlarından örnek metinler incelenmekte, bu metinler üzerinden çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Dersle ilişkili yerlere ve mekânlara geziler düzenleyip öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Okumanın ve öğrenmenin yaşam boyu sürmesi gerektiği ilkesiyle hareket edilmekte bu doğrultuda kitap okumak için derslerimizde özel zamanlar ayrılmaktadır. Kitap seçimi yapılırken öğrencilerin yaş gurupları ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak öğrencide hem edebi ve estetik bir zevk oluşturabilecek hem de evrensel insani değerleri içeren nitelikte kitaplar olmasına dikkat edilmektedir.

Özel Evrim Ortaokulu Türkçe bölümünün temel hedefleri,
• Ana dilimizin bilinçli bir şekilde özenle kullanılmasını sağlamak,
• Çeşitli etkinliklerle öğrencinin söz varlığının geliştirip zenginleştirmek,
• Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak,
• Dil ve edebiyat çalışmaları yoluyla öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme,
araştırma, tartışma ve değerlendirme gücü kazandırmak,
• Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi
düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,
• Öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı bir şekilde dilin kuralları çerçevesinde
doğru bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerinde hedeflerimiz;
• Doğal dünyayı merak eden, sorgulayan ve anlayan,
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak duyan,
• Karşılaştığı problemleri çözerken bilimsel çözümler üretebilen,
• Laboratuvarda pratik beceriler kazanan,
• Fen ve teknoloji alanında araştırma yapma, okuma ve tartışma konusunda hevesli öğrenciler olarak
yetişmesine yardımcı olmaktır.

Tüm seviyelerde öğrencilerin, konuları yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla dersler sınıf ortamında ve fen bilimleri laboratuvarında yapılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla da soyut kavramlar somutlaştırılmaktadır. 8. sınıf eğitim programımız liseye geçiş sınavı çalışmalarını da kapsamaktadır. 8. sınıf öğrencileri sınava hazırlık süresince test çözme stratejilerini pekiştirici çalışmalarla desteklenmektedirler. Öğrencilerimizin ders kazanımlarını kontrol etmek amacıyla haftalık ödevlendirmeler, mini sınavlar, kazanım testleri uygulanmakta ve deneme sınavları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğrenme eksikleri belirlenir, tamamlamaya yönelik çalışmalar planlanır ve uygulanır.

İngilizce

Ortaokul programında İngilizce dersi İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) uygulanarak haftada 5 saat yapılmaktadır. Derslerde öğrencilerin kendilerini yabancı dilde rahat ifade edebilmeleri ve dilin dört becerisini kullanmaları, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunum, proje ve bireysel çalışmalarla İngilizce becerilerini geliştirme fırsatı bularak, yabancı öğretmen eşliğinde dilin üretim yani konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik farklı etkinlikler yapmaktadırlar.

Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler, temelde insanları ve insanların yaşamlarını konu almaktadır. Öğrencilerin kendilerini, toplumdaki diğer bireyleri ve toplumsallığı anlamasına yardımcı olan, içinde birden çok disiplin barındıran bir alandır. Toplumsal ve bireysel ilişkilerin hızla geliştiği, toplumsal kurumların arttığı ve çeşitlendiği günümüz dünyasının kavranmasına, öğrencilerin de bu dünyanın içindeki unsurları tanımasına hizmet etmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal bilgiler dersi ile toplumsal gerçeğin bütününe anlamlı bir bakış açısı kazanmalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin demokratik gelenekleri öğrenerek sosyal hayatı anladıkları ve onun içinde vatandaş olarak yer aldıkları aktif bir sürecin gerekliliğini savunmaktayız. Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretimi ile farklı bakış açılarına sahip, kanıt ve kaynakları tanıyan, inceleme ve değerlendirme sürecinde kanıt ve kaynaklardan faydalanarak probleme ilişkin kendi bakış açısını oluşturan bireyler yetiştirilmektedir. Sosyal bilgiler öğretiminde “süreklilik” ve “değişim” gibi kavramların öğrencilerimize kazandırılmasına önem verilmektedir. Geçmişi o günün şartlarına göre eleştirebilen ve değerlendirebilen öğrencilerin yetişmesi de amaçlarımızdan
biridir. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için yapılandırmacı yaklaşım dikkate alınarak öğrencinin derse aktif katılımının sağlanması adına çalışmalar yapılmaktadır. Ders kitaplarının yanı sıra öğrencinin araştırmasını ve sorgulamasını sağlayan örnek olaylar, dramalar ve ilgili görseller ile ders içeriği zenginleştirilmektedir. Böyle bir yaklaşımla öğrenim gören öğrencilerin sınavları da buna uygun soru içerikleri ve teknikleriyle yapılmaktadır. Ayrıca sosyal bilgiler bölümü, öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla yerel ve ulusal projeleri takip etmekte ve uygun olan çalışmalara katılım sağlamaktadır.

Müzik

Müzik eğitiminde, öğrencilerin temel müzik teorisi, solfej (nota okuma), müzik tarihi, müzik türleri, enstrümanlar ve besteciler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Konservatuar ve güzel sanatlar liselerinde eğitim almak için öğrenciler yönlendirilmektedir. Aynı zamanda melodika eğitimi verilmekte olup, başka türde enstrüman çalan öğrenciler de derslerde desteklenmektedir. Seçkin çocuk şarkıları ve koro eserlerinden oluşan repertuarla da koro çalışmaları yapılmaktadır. İlkokul 2. Sınıftan itibaren okulumuzda haftanın belirli günleri bire bir piyano dersleri yapılmaktadır. Kursa katılan öğrenciler okul içindeki etkinliklere ve uluslararası festivallere katılmaktadır.

Satranç

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bireylerin analitik ve stratejik düşünmesini sağlayarak yapılabilecek olası hamleler üzerinden en iyi hamleye ulaşmaya çalışarak görsel-uzamsal zekanın ilerlemesini olumlu anlamda etkilemektedir. Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini akılda canlandırarak ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkanı bulur. Dolayısıyla bireyler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler.

Ana sınıfı 4 yaş grubu ile başlayan satranç dersi ana sınıflarında ve 1.2.3.4. sınıflarında uygulamalı branş kategorisinde eğitimde yer almaktadır. 4 yaş grubunda zihinde birebir canlı olarak filin çapraz koşabileceğini ya da yine bir atın L şeklinde gidebileceğini akılda canlandırmaya çalışırken gerçek hayattan satranç tahtasına evrimle adım atarak ilerleyen yıllar ile birlikte at ve fil için oyun ortası ya da oyun sonunda taş değişimlerinde hangisini tercih edeceğini birey olarak kendisi
karar verebilir. Aynı zamanda 5.,6. ve 7. sınıflarda seçmeli ders olarak yapılmaktadır. Satranç oynayan ve satranca ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için seçmeli etkinlik olarak tercih edilebilir. Satranç öğretmenimizin ilkokul öğrencilerimiz arasından seçtiği katılımcı bireylerle Okul Satranç Takımı oluşturulmaktadır. İlgili takım yıl içerisinde düzenlenen okullar arası turnuvalara katılım sağlamaktadır.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı drama kulübünde öğrencilerimiz oluşturdukları kurgu dünyasıyla gerçek yaşamı deneyimleme imkanı elde eder. Yaratıcı drama kulübünde ele alınan konular;
– İletişim
– Dil becerileri
– Sanat anlayışı ve ruhu
– Empati
– Hayal gücünü
– Yaratıcılık ve estetik bakış açısı
– Eleştirel düşünme
– Demokratik tutum
– Etkin Gözlem

Dene-Yap Kulübü

Okulumuzda Dene-yap kulübü laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bilim ve teknoloji sevgisi kazanarak bilim ve teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğunu deneylerle öğrenirler. Öğrencilerimizin bilimsel düşünmeleri sağlanarak kabiliyetleri ortaya çıkarılır, öğrencilerimizin varlıklar ve olaylar arasındaki sebep -sonuç ilişkilerini kurabilme gücü geliştirilir. Ayrıca öğrencilerimiz günümüzde bilim alanında yapılan gelişmeleri takip eder. Bilimsel olaylara olan ilgilerini deneylerle desteklemekte ve yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimiz denenmeye değer deneylerle her hafta kulübümüzde buluşmaktadır.